Makelaarstermen willemars wonen breda

Makelaarstermen A t/m G

Uitgebreide begrippenlijst van termen die worden gebruikt in de makelaardij. Deze lijst is met zorg samengesteld, maar het is onmogelijk alle begrippen uit te leggen. Neem daarom gerust contact op bij vragen.


AANKOOPBEGELEIDING
Wanneer een aankoopmakelaar een aankooptraject begeleidt noemt met dit aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de “koper” stap voor stap mee door het koopproces. Dat begint bij een bezichtiging en eindigt bij het bezoek aan de notaris. Indien er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden, staan wij uiteraard voor u klaar.

AANKOOPTRAJECT
Een aankooptraject is het volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt de klant van A t/m Z.
Vroeger kocht de consument een huis van de makelaar maar tegenwoordig neemt de koper z’n eigen makelaar mee. Dat is wel zo verstandig want de aankoopmakelaar beschermt de koper tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop. Ook adviseert de aankoopmakelaar over de waarde van de woning en welke strategie het slimste is om toe te passen.

AANSCHRIJVING
Wanneer een woning of gebouw in slechte staat verkeerd en niet meer aan de eisen voldoet die in het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening of het bestemmingsplan zijn beschreven, kan de gemeente verplichten het pand binnen een bepaalde termijn te verbeteren. Dit noemen we ‘een aanschrijving op het pand leggen’. Wanneer u erover nadenkt om een pand te kopen, kunt u bij de gemeente informeren of er een lopende aanschrijving op het pand ligt.

AFKOOPWAARDE
Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek dat u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt, noemt men afkoopwaarde. Het is ook de uitkering die u krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

AFLOSSING
Het terugbetalen van de hypotheekschuld. Dit kan in één keer maar ook in delen. De term wordt ook gebruikt om één aflossingstermijn aan te duiden.

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK
Bij een aflossingsvrije hypotheek hoeft geen aflossing betaald te worden maar alleen rente. Het terug te betalen bedrag wordt dus niet minder. Voordeel hiervan is dat het fiscale voordeel (fiscale aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd wordt de lening terugbetaald.

AFSLUITKOSTEN
Dit zijn alle kosten die gemaakt worden om een hypotheek te kunnen afsluiten. Denk hierbij aan afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.

AFSLUITPROVISIE
Bedrag dat door de bank in rekening wordt gebracht als u een hypotheek afsluit.

AFTREKBARE KOSTEN
Alle kosten die gemaakt worden bij de aankoop van een huis en die u mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

AFVALPAS
Dit is een pas die bij de woning hoort en gebruikt wordt voor het verwijderen van restafval. In Breda heb je een pas van de gemeente nodig om afval te kunnen storten. Er zijn verschillende manieren om het afval te verwijderen. Dit hangt van je soort woning en locatie af. De ene woning heeft afvalkliko’s en bij andere afvalkliko’s voor papier, plastic en groente/fruit en gemeenschappelijke afvalcontainers (meestal ondergronds) voor restafval.

AKTE
Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.

AKTE, ONDERHANDSE
Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.

AKTE, OVERDRACHTS
Ander woord voor akte van levering. Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

AKTE, TRANSPORT
Ander woord voor akte van levering.

AKTE VAN LEVERING
De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend- en aankoop makelaar een conceptakte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

ANNUÏTEITENHYPOTHEEK
Dit is een hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin is de rente hoger dan de aflossing, maar aan het eind is deze verhouding omgedraaid.

ANNULERINGSKOSTEN
Wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte al had gecapteerd, brengen sommige banken annuleringskosten in rekening.

ANTI-SPECULATIEBEDING
Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. In de meeste gevallen betekent dit dat u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan.

APPARTEMENT
Wat informeel het “kopen van een appartement” wordt genoemd, is juridisch het kopen van een appartementsrecht. Als een gebouw juridisch is gesplitst in appartementen, wordt de combinatie van het aandeel in de splitsing betrokken goederen, het uitsluitend gebruiksrecht op een privégedeelte en het verplichte lidmaatschap van een VvE tezamen ‘appartementsrecht’ genoemd.

ASBEST
Asbesthoudend materiaal is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Het komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Soms is deze stof lastig te herkennen en moet er een onderzoek plaats vinden om de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen aan te tonen. Vanaf 1993 is de verwerking asbestmateriaal verboden en zijn in de fabrieken bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten vervangen door asbestvrije golfplaten.

ASBESTCLAUSULE
Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

BANKGARANTIE
Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met de afgifte van een bankgarantie dat zij garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Meestal komen koper en verkoper overeen dat de bankgarantie bij de notaris binnen moet zijn circa één week na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst gaan de originele stukken naar de notaris die de data in de gaten houdt m.b.t. gestelde bankgarantie. Mocht de bankgarantie niet op tijd bij de notaris binnen zijn, zal de notaris aktie ondernemen zodat koper alsnog zijn verplichting nakomt. Verkoper en makelaar worden hiervan ook op de hoogte gesteld. In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper ook een waarborgsom storten.

BEDENKTIJD
Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend, krijgt de koper drie (werk-)dagen de tijd om zich te bedenken. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper, staat in de koopovereenkomst beschreven.

BESTEK
Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de materialen die gebruikt worden, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

BELASTING, OVERDRACHTS
Belasting (2% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een bestaand huis.

BELEGGINGSHYPOTHEEK
Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.

BESTEMMINGSPLAN
Een bestemmingsplan is het beleidsdocument waardoor de ruimtelijke ordening wordt bepaald. Dit pan geeft de “bestemming” van een gebied aan.

BLOKVERWARMING
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van collectieve afname van aardgas voor warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming. Dit verbruik van aardgas wordt volledig in de regulerende energiebelasting betrokken. Voor blokverwarming berekenen energiedistributiebedrijven de afnemers een warmteprijs die is gebaseerd op het kleinverbruikerstarief.

BLOOT EIGENAAR
Je bent bijvoorbeeld eigenaar van een onroerende zaak maar iemand anders heeft daarop een beperkt zakelijk recht. Dit kan bijvoorbeeld met de grond en een opstal.
Bijvoorbeeld: De één is eigenaar van de grond terwijl de ander eigenaar is van de woning. Een huis kan zijn gesplitst in 2 delen. Namelijk de grond en de opstal. Koper 1 koopt de grond en koper 2 koopt de opstal om in te gaan wonen.

BOD
Daar is het allemaal om te doen. Het eerste bod is ontvangen! Maar nu? Het is in beginsel niets meer dan een bedrag hetgeen de geïnteresseerde biedt op de woning, het appartement of perceel. Is het een openingsbod? Een eindbod? Hoe is de “bieder” het traject ingegaan?

BOETERENTE
Een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk aflossen kan geld kosten. De meeste banken rekenen een boeterente bij het vroegtijdig aflossen. Kijk dus goed naar de voorwaarden wanneer je een hypotheek afsluit. Wil je tussentijds aflossen? Sluit dan een hypotheek af waarbij dat boetevrij kan. De bank beschermt zichzelf doordat op het moment van aflossen de marktrente lager kan zijn en de rentevaste periode nog niet is verstreken. Indien de rente lager zou zijn loopt de bank (rente) inkomsten mis. Als “klant” verbreek je een overeenkomst / contract en daarvoor moet betaald worden.

BOUWDEPOT
Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald, dit betekent letterlijk – in bewaring geven – Ook bij een verbouwing van een bestaande woning kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouw-depot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaald. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen. In het taxatierapport wordt bij bestaande bouw de verbouwingspecificatie opgenomen en taxeert de taxateur de waarde vóór verbouwing en de waarde ná verbouwing.

BOUWFINANCIERING
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

BOUWKUNDIG RAPPORT
Een bouwkundig rapport wordt door een bouwkundig inspecteur opgesteld nadat hij de woning heeft gekeurd. Hij legt zijn bevindingen vast in het rapport. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw in stand te houden en de kosten die er op termijn aan zitten te komen. Zeg maar de kosten binnen 1 jaar (directe herstelkosten) en binnen 5 jaar (onderhoudskosten op termijn).

BRANCHBREDE MEETINSTRUCTIE
Branchbrede meetinstructie wordt door de makelaars gebruikt om soorten oppervlak en inhoudt te berekenen en geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

BUNGALOW
Een bungalow is een woning, soms een recreatiewoning, bestaande uit een enkele woon-en slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt valt dit type bouw ook nog onder het begrip bungalow, vaak semi-bungalow genoemd. Er worden de laatste jaren veel bungalowparken gebouwd. De bungalows doen dan dienst als recreatiewoningen. De meeste bungalowparken hebben gemeenschappelijke paden en parkeerplaatsen. Soms zijn er meer faciliteiten die onder gezamenlijk eigendom vallen. Het onderhoud is dan ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De besturen van deze verenigingen kunnen rechtshandelingen plegen en contracten sluiten waaraan de individuele leden wettelijk gebonden zijn. Bij het kopen van een bungalow op een bungalowpark vormt zo’n VvE soms een onverwacht hoge extra vaste uitgave.

CANON
Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente.

CERTIFICERING
Zonder enige opleiding kan iedereen zich makelaar noemen. Alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich door SCVM laten certificeren. De eisen zijn hoog en jaarlijkse bijscholing is verplicht.

COURTAGE
Vergoeding of provisie die de makelaar u voor zijn diensten in rekening brengt. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. Over het algemeen wordt de afgesproken courtage betaald/ verrekend door de notaris bij het transport van de woning. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

DOORZONWONING
Het woord doorzon zegt het eigenlijk al. Een woning waar de zon volledig doorheen schijnt. Vaak in de voor- en achtergevel een groot raam of ramen. Wanneer je voor het huis staat kun je door de woning heen kijken de achtertuin in. Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning die veel gebouwd werd in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw.

ECHTSCHEIDING
Bij een scheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners hebben worden via een echtscheiding verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek is een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT
In dit document worden de overeengekomen afspraken vastlegt. Hierbij kunt u denken aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door bijvoorbeeld een advocaat of een mediator. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.

ECONOMISCHE WAARDE
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

EENGEZINSWONING
Een ééngezinswoning is een woningtype dat bedoeld is voor bewoning door één persoon en zijn/haar eventuele gezin.

EFFECTIEVE RENTE
Dit is de rente die u werkelijk betaalt. De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Het wordt ook wel de bruto-werkelijke-rente genoemd.

EIGENDOMSBEWIJS
Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Een eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.

EIGENDOMSINFORMATIE
In Eigendomsinformatie vindt u informatie over de eigenaar en het eigendom van een perceel, woning, appartement, garagebox of parkeerplaats.
Wat vindt u in eigendomsinformatie?
• wie de eigenaar is
• wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
• welke beperkingen voor het gebruik gelden (bv. of het pand een monument is)
• wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
• de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (als deze bekend is)

EIGENWONINGSCHULD
De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning. De rente die je betaalt over deze lening(en), mag je aftrekken in box 1. Het gaat om de (hypotheek)schuld die je hebt afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kan je in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in box 1.

EIGENWONINGRESERVE
De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor je geen eigenwoningschuld kunt aangaan als je een andere eigen woning koopt. De eigenwoningreserve is dus het bedrag dat ‘verplicht’ moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning. Als de eigenwoningreserve positief is, kan je voor dit bedrag geen eigenwoningschuld aangaan als je een andere eigen woning koopt. Als de eigenwoningreserve nul of negatief is, heeft de eigenwoningreserve geen invloed op de eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve neemt toe met de overwaarde van een verkochte eigen woning.

EINDINSPECTIE
Een eindinspectie wordt vaak gedaan wanneer de woning wordt opgeleverd. Koper, verkoper en diens makelaars lopen gezamenlijk een rondje door de woning om te controleren of de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tijdens zo’n inspectie wordt bijvoorbeeld de werking van de CV-ketel en mechanische afzuiging gecontroleerd. Ook worden de toiletten doorgespoeld en e.v.t. de ramen op hun werking gecontroleerd.

EINDVOORSTEL
Wanneer je een bod doet op een huis, kun je in veel gevallen een tegenvoorstel verwachten. Ook kan de verkoper besluiten niet in onderhandeling te gaan omdat het bod te laag is. Wanneer je wel in onderhandeling komt, kun je na het tegenvoorstel van de verkopers een nieuw tegenvoorstel doen.
Er kan een moment komen dat je als koper niet hoger wilt gaan bieden, datzelfde kan voor de verkopers gelden dat ze niet lager willen zakken. Zo’n uiterste bod wordt ook wel eindvoorstel genoemd.

ERFDIENSTBAARHEID
Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. De bekendste zijn onder andere; recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond. Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in te grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven, maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan u daarbij helpen.

ERFPACHT
Erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft of de pacht opzegt. Economisch gezien heeft de erfpachter een vergelijkbare positie als die van de eigenaar. De erfpachter betaalt in ruil daarvoor een bepaald bedrag aan de eigenaar. Oorspronkelijk komt het recht van erfpacht voor in de landbouw, waar het nu ook nog veel wordt toegepast als agrarische erfpacht. Later is het recht ook in gebruik genomen door een aantal gemeentes. Deze gemeentes wilden hiermee invloed uitoefenen op de ontwikkeling van hun gemeente. Door bouwkavels uit te geven in erfpacht in plaats van eigendom profiteert de gemeente van de waardestijging.

EXECUTIE
Een executie is een gedwongen verkoop. Als u uw hypotheek niet tijdig betaalt, kan de hypotheekverstrekker hiertoe overgaan.

EXECUTIEWAARDE
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

FINANCIERINGSKOSTEN
Alle kosten die u maakt om een lening af te sluiten, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie. Deze kosten zijn veelal aftrekbaar van de belasting. Ga hiervoor naar een onafhankelijke hypotheekadviseur, deze kan je helpen aan een goede hypotheek en alles duidelijk uitleggen.

FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst, ook wel genoemd; voorbehoud financiering. Dat betekent eigenlijk niets anders dan dat de koper de overeenkomst kan ontbinden indien de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek / lening verstrekt. Indien de bank de lening niet verstrekt kan de koper een beroep doen op dit artikel en de koop ontbinden.

FISCAAL VOORDEEL
Over het algemeen mogen de werkelijk gemaakte kosten voor het verwerven van de financiering voor de woning in mindering worden gebracht bij het aangeven van uw inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen wordt hierdoor minder. Het gaat o.a. om de aftrekposten van de notaris zoals de advies-en bemiddelingskosten, de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente. Er zijn nog meer aftrekposten. Vraag hiervoor uw hypotheekadviseur en/of belastingadviseur naar de voorwaarden.

FULL-SERVICE
Full service betekent het totale pakket aan dienstverlening. Dat begint bij een waardebepaling en adviesgesprek en eindigt bij de notaris. De full-service makelaar neemt het gehele verkoop- en/of aankooptraject voor z’n rekening. U hoeft hierbij zelf m.u.v. opruimen en schoonmaken niets zelf te doen. De makelaar ontzorgt u volledig. Dit in tegenstelling tot deeldiensten.

FUNDA
Funda.nl is de grootste Nederlandse website met aanbod voor onroerend goed. Aangesloten makelaars zoals NVM, VBO-Makelaar en VastgoedPro kunnen de woningen op deze aanbodsite plaatsen. De afgelopen jaren zijn er diverse, rechtszaken geweest over de ongelijke behandeling ten opzichte van de makelaars. Inmiddels wordt het aanbod van alle makelaars consument vriendelijk getoond. VBO, VastgoedPro en NVM makelaars hebben nu dezelfde internetplaatsing. De aanbod website Funda is net zoals Marktplaats niet meer weg te denken uit ons leven.

GARANTIE INSTITUUT WONINGBOUW (GIW)
Geeft waarborgcertificaten uit voor huizen die door aangesloten bouwbedrijven zijn gebouwd. Deze aangesloten bedrijven houden zich aan bepaalde vastgestelde normen.

GARANTIE, RENTE
Hypotheekofferte waarin de aangeboden rente een bepaalde periode blijft gelden, ook als de kapitaalmarktrente tussentijds stijgt.

GEBRUIKSOPPERVLAKTE
De gebruiksoppervlakte (wordt ook wel woonoppervlakte genoemd) van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de scheidingsmuren (dragende muren, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Uitsluitend verwarmde gebieden tellen mee in de berekening.

GEMEENTELIJKE LASTEN
De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a.
• Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht;
• Baatbelasting;
• Onroerende-zaak belastingen (OZB);
• Rioolheffing;
• Wet waardering onroerende zaakbelastingen (WOZ).

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde status als het huwelijk. Als u gehuwd of geregistreerd-partner bent, dan zijn er een aantal verschillen met wanneer u alleen samenwoont met uw partner. Ook verschilt het geregistreerd partnerschap op sommige vlakken van het huwelijk.

GESCHILLENCOMMISSIE
Een geschillencommissie is een orgaan waar u een klacht voor kunt leggen wanneer er een geschil is ontstaan. Deze commissie behoort geheel onafhankelijk de zaak te bekijken en met een oordeel te komen.

GRONDWARMTE
Grondwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Vooral in vulkanische streken (IJsland) liggen die op zo geringe diepte dat winning economisch lonend mogelijk is.
Ook hier wordt er mee gewerkt door zogenaamde warmte pompen.

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?