Makelaarstermen willemars wonen makelaar breda

Makelaarstermen H t/m P

HANDELINGSBEKWAAM
Men is handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is, mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt, dan dient u handelingsbekwaam te zijn. Iemand die voor de wet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.
De persoon kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten een is daar volledig verantwoordelijk voor. Met andere woorden: een kind van twaalf mag nog geen huis kopen, omdat het nog niet handelingsbekwaam is.

HERBOUWWAARDE
Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het verwoest is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een brand of storm.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek) schuld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit is een Reglement meestal opgesteld door de Vereniging van Eigenaren VvE waarin de regels staan vermeld waaraan een eigenaar zich moet houden. Meestal gaat het hier om een appartement/ appartementsrecht. Veelal staan er zaken over geluidsoverlast en het bezit van huisdieren. Ook andere zaken die tijdens de vergadering van eigenaren worden beslist kunnen hierin worden vermeld. Zo’n Huishoudelijk Reglement kan regelmatig worden aangepast.

HUURBEDING
In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Ook voor tijdelijke huur (ook via Leegstandswet) is toestemming nodig van de geldverstrekker. Hiermee wil de geldverstrekker voorkomen dat de woning bij gedwongen verkoop minder opbrengt.

HYPOTHEEK, LINEAIRE
Een hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost.

HYPOTHEEK, SPAAR
Hypotheekvorm waarbij u niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee u de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.

HYPOTHEEKAKTE
De notariële akte waarin de rechten en plichten tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer zijn vastgelegd.

HYPOTHEEKGEVER
De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen.

HYPOTHEEKNEMER
De bank die een hypothecaire lening verstrekt aan een huiseigenaar, met het huis als onderpand.

HYPOTHEEKREGISTER
Openbaar register bij het kadaster waar alle hypotheken staan geregistreerd.

INBOEDELVERZEKERING
Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of; huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven. De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.

INBOEDELWAARDEMETER
Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering.

INHOUD WONING
Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten, dus buitenkant muur tot buitenkant muur en onderkant vloer en bovenkant dak.

INSTAPRENTE
Een startrente of instaprente is een tijdelijke, meestal lage hypotheekrente (1 of 2 jaar). Tijdens deze renteperiode mag u de rente zonder kosten omzetten of vastzetten voor een bepaalde periode en hypotheekrente tarief. Deze vorm van rente kan meestal alleen bij een nieuwe hypotheek gekozen worden. Een instaprente kan interessant zijn als je verwacht dat de hypotheekrente nog verder gaat dalen, en dus even af wilt wachten voor u de hypotheek voor langere tijd vastlegt. Verwacht je bijvoorbeeld dat de rente binnen een jaar flink zal gaan dalen, dan is een instaprente een goed idee omdat je dan de hypotheek een jaar later tegen een veel gunstiger rentetarief kunt vastzetten.

KADASTER
Instelling waar alle onroerende zaken, zoals grond en gebouwen, staan geregistreerd.

KADASTRAAL UITREKSEL
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere: • naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar • kadastrale aanduiding • oppervlakte • zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) • belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen) • aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons. Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum. Tegenwoordig heet een kadastraal uittreksel EIGENDOMSINFORMATIE

KETTINGBEDING
Dit is een bepaling in een koopcontract die wordt overgedragen op iedere volgende eigenaar.

KWALITATIEVE VERPLICHTING
Een kwalitatieve verplichting, een verplichting die inhoudt om ‘iets te dulden of om iets niet te doen’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichting dat de koper van de woning moet dulden dat de buren een recht van overpad hebben of een verhuurverbod, een verbod op bouwen, dulden van geluidsoverlast.

KLUSWONING
Het woord zegt het al, dat is een woning waar aan geklust moet worden. Meestal hebben we het dan niet over een woning waar alleen de badkamer of keuken van vervangen dient te worden. Vaak is het een gedateerde woning die bijvoorbeeld niet aan de huidige eisen voldoet. Er zijn allerlei verschillende kluswoningen.

KOOPOVEREENKOMST
Een koopovereenkomst is niets ander dan het in een overeenkomst vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt. Bij het kopen van een huis zijn dat onder andere:
• Wat is er gekocht?
• Tegen welke prijs?
• In welke staat?
• Tegen welke voorwaarden?
• Van wie is gekocht? (verkoper)
• Wie heeft gekocht? (koper)
• Wanneer wordt er geleverd?

KOPERSMARKT
In de woningmarkt wordt gesproken over een verkopersmarkt en een kopersmarkt. Bij een verkopersmarkt heeft de verkoper het grotendeels voor het zeggen en in een kopersmarkt de koper. Indien er veel aanbod is en relatief weinig kopers heeft de koper het voor het zeggen. Er is in zo’n markt voldoende keuze voor een goede onderhandelingspositie van de koper.

KOSTEN KOPER (K.K.)
De bijkomende kosten bij de aankoop van een huis komen voor rekening van de koper. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de notariskosten (voor passeren van de leverings- en hypotheekakte), overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster en de overdrachtsbelasting.

KOSTEN MAKELAAR
Voor het verkopen van een huis rekent de makelaar kosten, dat zijn veelal kosten die gemaakt moeten worden om de woning goed te kunnen presenteren. Ook rekent de makelaar een vergoeding voor de werkzaamheden die hij of zijn kantoor verricht. Dit noemt men courtage.

LEEGSTANDSWET
Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd.

LEVERING HUIS
De levering van een woning of appartement is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij de sleuteloverdracht. Het kan ook voorkomen dat de sleuteloverdracht eerder plaats vindt dan de juridische overdracht.
De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis dus niet overgaan op de koper. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt door middel van een akte bij de notaris.

LEVERINGSAKTE
De leveringsakte wordt ook wel de akte van levering genoemd wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

LOOPTIJD
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

MACHTIGING NOTARIS
Koper(s) en verkoper(s) kunnen bij de notaris een machtiging tekenen. Het kan voorkomen dat een koper of verkoper niet aanwezig kan zijn tijdens de overdracht bij de notaris. De oplossing is van tevoren een machtiging te tekenen.

MAISONNETTE
Een maisonnette is een woning in een groter gebouw. Een appartement bestaat uit 1 woonlaag, een maisonnette uit meerdere woonlagen. Het woord maison komt uit het Frans en betekent huis. Het woord ette betekent uitgang van verkleining.

MAKELAAR
Een makelaar is een soort tussenhandelaar die helpt en bemiddelt in de aan- en verkoop van onroerende zaken en verzekeringen. Makelaar is nu een vrij beroep, maar makelaars die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie moeten voldoen aan strenge toelatingseisen. Daarnaast worden ze enkele malen per jaar bijgeschoold om up to date te blijven qua kennis en vaardigheid.

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN – MJOP
MJOP staat voor Meerjaren Onderhoudsplan en is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden. Tevens staan er de kosten van het onderhoud in vermeld. Dit rapport heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars. Vaak staat hierin het toekomstig onderhoud beschreven van bijvoorbeeld het dak, de gevels, de kozijnen en het trappenhuis. Wanneer er een Meerjaren Onderhoudsplan aanwezig is, is het voor de eigenaren duidelijk wanneer er onderhoud plaats vindt. Hiervoor wordt vaak maandelijks gereserveerd. Zonder reserveringen zou het kunnen gebeuren dat een dak vervangen moet worden terwijl er geen geld is. Vooral bij kleine Verenigingen van Eigenaren ontstaat wel eens het probleem dat er niet genoeg is gereserveerd voor onderhoud.

MELDINGSPLICHT VERKOPER
De meldingsplicht (art. 17 van het Burgerlijk Wetboek) van de verkoper houdt in, dat bij (bouwkundige) gebreken die hem bekend zijn, direct moet melden aan de koper. Zowel de verkopend als de aankopend makelaar zullen hiernaar vragen. Dit geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de buurman om van het pad gebruik te maken. Of de melding dat bij een appartement de parkeerplaatsen op het appartementsterrein voor algemeen gebruik zijn. Als u uw woning verkoopt, is het raadzaam een vragenlijst in te vullen. Ook de koper kan de verkoper een vragenlijst voorleggen. Door deze vragenlijst correct en volledig te beantwoorden, vervult de verkoper zijn mededelingsplicht voor de betreffende onderwerpen.

MONUMENT
In Nederland is een gebouw een monument wanneer deze van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG)
Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. NHG wordt aangevraagd via de instelling die de hypotheek verstrekt.

NEN 2580 MEETINSTRUCTIE
NEN-2580 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. De branchbrede meetinstructie lijkt op NEN 2580 maar verschilt in detail.

NOMINALE RENTE
De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

NOTARIS
Een openbaar ambtenaar, die door de is Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Bij sommige koop / verkoop transacties is een projectnotaris betrokken. Normaal gesproken kiest de koper de notaris die de overdracht van het registergoed behandeld. Indien er een projectnotaris is aangewezen, behandelt deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal door de verkopend makelaar opgesteld maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

NOTARISKOSTEN
Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de notaris notariskosten.
Een notaris is verplicht bij het passeren (leveren) van een huis. De notariskosten zijn gesplitst in twee delen namelijk; leveringskosten en hypotheekkosten.

NVM
De NVM – Nederlandse Vereniging voor Makelaars – is Nederlands grootste vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat al ruim honderd jaar en het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein. Bij de vereniging zijn ruim 4.000 NVM makelaars aangesloten. De makelaars zijn onderverdeeld in vakgebieden en regio’s.

NWWI
Taxatie-instituten controleren taxatierapporten, ook wel valideren genoemd. Indien een taxateur in het taxatierapport te veel afwijkt van de waarden van het rekenmodel van het taxatie instituut, moet de taxateur die afwijking onderbouwen. Dit is om fraude tegen te gaan. De taxateur wordt dus gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.

ONDER BOD
De makelaar kan aangeven dat hij met een woning onder bod is. Dat betekent alleen dat hij een serieuze klant heeft waar hij het vertrouwen in heeft een deal te sluiten. Tijdens het “onder bod” zijn mogen de bezichtigingen gewoon doorgaan maar moet de makelaar dit wel melden aan de kijkers.

ONDERGRONDSE TANK
Een ondergrondse tank is een tank die bijvoorbeeld in de achtertuin ligt. Vroeger werden er ondergrondse tanks ingegraven voor de opvang van toilet-en douchewater. Dit noemt men een septic tank. In veel oude vooroorlogse woningen komt dit nog voor. Het kan ook voorkomen dat er een olietank in de tuin aanwezig is.

ONDERHANDELEN
Een onderhandeling is een proces waarmee partijen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Hiermee proberen we te bereiken wat we anders niet zouden bereiken. Succesvol onderhandelingen voeren is een vaardigheid waar makelaars over moeten beschikken om het beste voor hun klanten eruit te halen. Het is in principe iets zakelijks, maar we hebben er dagelijks mee te maken. Tijdens het onderhandelen kan ook de gunfactor een rol spelen bij het wel of niet succesvol afronden van een deal.

ONDERHANDSE VERKOOPWAARDE
Vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in muren. De verkoper hoeft de koper daar niet uitdrukkelijk op te wijzen. Indien de koper een bouwkundige keuring uit laat voeren is er in grote mate voldaan aan de onderzoeksplicht. Sommige gebreken zijn al jaren bij de verkoper bekend maar niet direct zichtbaar. Dat moet gemeld worden.

ONROERENDE ZAAKBELASTING
Dit is een belasting die door de gemeente wordt geheven bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand.

ONTBINDENDE VOORWAARDE
Gebruikelijke ontbindende voorwaarden bij het kopen van een woning hebben betrekking op de woonvergunning en de financiering: als de koper die vergunning niet krijgt, of hij de hypothecaire lening niet rond kan krijgen, kan hij een beroep doen op die ontbindende voorwaarden, en daarmee de koop ontbinden.

OPLEVERINGSDATUM
Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke levering samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.

OPSTALVERZEKERING
Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak.

OPSTARTKOSTEN
Opstart kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een verkooptraject.

OPTIE OP EEN HUIS
In sommige gevallen kun je een optie vragen op een huis. Daarmee voorkom je dat een andere kaper op de kust het huis koopt waar je interesse in hebt. Bij een huis kopen van bestaande bouw wordt daar meestal geen gebruik van gemaakt, maar bij een kavel of nieuwbouw is dat heel gebruikelijk.

OUDERDOMSCLAUSULE
De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij/zij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden. De bouwnormen van toen zijn anders als bij een nieuwbouwwoning.

OVERBRUGGINGSKREDIET
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.

OVERDRACHTSBELASTING
Belasting (2% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.

OVERLIJDENSDEKKING
De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

OVERSLUITEN
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris.

OVERWAARDE
Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van uw huis en de nog uitstaande hypotheek.

PASSEREN
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

PACHT
De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

PENTHOUSE
Dit is een niet vrijstaand woonhuis op de bovenste verdieping van een gebouw en valt onder het begrip appartement. In de meeste gevallen is dit een luxe woning en is over het algemeen duur. Qua vorm wijkt het meestal iets af maar dat is niet altijd zo. Vaak is er een dakterras of zijn er meerdere dak terrassen. Een penthouse heeft vaak een mooi uitzicht en kan grotendeels voorzien zijn van glas hetgeen de bewoner een gevoel van vrijheid geeft.

PERCEELOPPERVLAKTE
Het perceel is de oppervlakte van de grond die bij de woning hoort. Dit kan uit meerdere percelen bestaan.

PORTIEKWONING
Portiekwoning: Een portiek is vaak een ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte. Daarin bevindt zich de ingang van een gebouw. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang. Deze wordt portiek genoemd. Vaak zijn ze rond een gemeenschappelijk trappenhuis gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd. Dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.

PROMOTIEKOSTEN
Promotie kosten zijn de kosten die worden gemaakt om de woning onder de aandacht te brengen. Deze bestaan voor een groot deel uit de opstartkosten om een goede presentatie te maken. Zonder een goede presentatie van de woning heeft het geen zin om te promoten. In de opstartkosten zijn ook vaak de promotiekosten verwerkt maar dat hoeft natuurlijk niet. Extra middelen om de woning onder de aandacht te brengen worden vaak doorberekend aan de verkoper.

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?