Makelaarstermen willemars wonen

Makelaarstermen Q t/m Z

RECHT VAN ERFPACHT
De grond en de opstal (woning) is soms gesplitst en heeft soms twee eigenaren, de ene is eigenaar van de grond terwijl de andere eigenaar is van de opstal. De grond is dus van iemand anders, dit kan de gemeente, een investeerder of bijvoorbeeld een woningstichting zijn. Als gebruiker van de grond en eigenaar van de opstal huurt u de grond voor een overeengekomen huurprijs. Deze huur wordt ook wel canon of erfpachtcanon genoemd.

RECHT VAN HYPOTHEEK
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

RECHT VAN OVERPAD
Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Heeft u het recht van overpad? Dan mag u over de grond van uw buren lopen of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen. Een recht van overpad is een zogenoemde ‘erfdienstbaarheid’.

REFERENTIES
In de huizenmarkt en door taxateurs wordt vaak het woord referenties gebruikt. Referenties zijn vergelijkbare woningen die vaak gering van elkaar afwijken.

RENDEMENT
Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

RENTEVASTE PERIODE
De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

RESERVEFONDS
Een reservefonds is een fonds waar vaak periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig onderhoud bij bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een maandelijkse bijdrage zodat er geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig is.

RESTSCHULD
Dit is de schuld die ontstaat na de overdracht van de woning bij de notaris. Het verschil tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek wordt restschuld genoemd. Indien er een schuld overblijft moet dit in de meeste gevallen uit eigen middelen via de notaris voldaan worden.

ROERENDE ZAKEN
Met de roerende zaken worden verschillende zaken bedoeld die roerend zijn (meegenomen kunnen worden), zoals gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. In de meeste gevallen worden die zaken op een roerende zakenlijst vermeld.

ROERENDE ZAKENLIJST
Op de roerende zakenlijst staan alle roerende zaken zoals; gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. Deze lijst wordt ingevuld bij het in verkoop nemen van de woning. Neem daar rustig de tijd voor want deze lijst zorgt nog weleens voor onduidelijkheid wanneer een deal gesloten is. Blijft dit wel of niet achter? Door het zorgvuldig invullen wordt achteraf discussie voorkomen.

ROYEMENT
Royement betekent doorhalen of beëindigen. Wanneer een woning is verkocht zal ook de hypotheek worden beëindigd of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet royement. In sommige gevallen komt het voor dat er een restschuld overblijft. De opbrengst van de woning is minder dan de hoogte van de hypotheek. De bank zal dan royement moeten verlenen anders kan de verkoop niet doorgaan.

ROYEMENTSCLAUSULE
Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis wordt er vaak een royementsclausule in de koopakte opgenomen. Over het algemeen wordt voor deze clausule een termijn afgesproken. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. Er moeten door de verkopers gegevens aan worden geleverd over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG moet er eerst een toetsing volgen.

SAMENLEVINGSCONTRACT
Dit contract regelt tussen twee of meer personen de vermogensrechtelijke verhoudingen. Hierbij gaat het erom dat ze samen een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenlevingscontract – samenwonen). In Nederland werd op 23 september 2005 in Roosendaal voor het eerst een samenlevingscontract tussen meer dan twee personen aangegaan.

SLEUTELVERKLARING
Normaal gesproken krijgt de koper na het tekenen bij de notaris de sleutel van de woning. Soms komen koper en verkoper overeen dat de sleutel eerder aan de koper wordt gegeven. Koper kan dan bijvoorbeeld alvast de spullen overbrengen of kleine werkzaamheden verrichten.

SPLITSEN IN APPARTEMENTEN
Wat betekent precies een gebouw splitsen in appartementen? Er is sprake van splitsen als een gebouw wordt verbouwd tot meerdere zelfstandige appartementen. Die afzonderlijke appartementen krijgen hun eigen kadastrale en indexnummer. Deze appartementsrechten, zoals ze worden genoemd, kunnen afzonderlijk worden verkocht of verhuurd.

STADSVERWARMING
Stadsverwarming is een manier om je huis te verwarmen zonder het gebruik van gas. Soms wordt er een boiler geplaatst als warmwatervoorziening. Met stadsverwarming heb je geen CV-ketel, maar ontvangt de woning warmte via een netwerk.

STARTERSLENING
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis tóch mogelijk.
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten.
De aflossing van je Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.
Let wel op; Niet iedere gemeente heeft een Starterslening. Zoek dit van tevoren goed uit.

STARTERSWONING
Een starterswoning is een woning of appartement voor (jonge) starters op de woningmarkt. Het gaat hier vaak om jongeren die op zichzelf gaan wonen. Zo’n woning zit qua vraagprijs vaak aan de onderkant van de markt.

STILLE VERKOOP
Een huis in de stille verkoop, wat betekent dat? Hiermee wordt bedoeld dat de verkoop van een woning een beetje stil wordt gehouden. Meestal is er geen presentatie aanwezig, wordt de woning niet gedeeld via Social Media en is er geen plaatsing op Funda.

SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
Als u een woning koopt of gaat huren, gaat u er als klant vanuit dat uw woning wordt afgebouwd en dat deze van goede kwaliteit is. Maar wat als de aannemer bijvoorbeeld failliet gaat? Of als de woning na oplevering gebreken vertoont?
Bouwbedrijven en projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij SWK melden een project aan en laten dit certificeren. Als koper krijgt u een certificaat voor uwwoning. Met een SWK-waarborgcertificaat krijg je:
• een afbouwwaarborg. Als je aannemer failliet gaat, wordt uw woning zonder meerkosten afgebouwd. SWK regelt dit voor u samen met de betrokken verzekeringsmaatschappij HDI Global. Dit heet de insolventiewaarborg.
• een herstelwaarborg– als de woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft, valt dit onder de garantie van de aannemer. Met het SWK-waarborgcertificaat heeft u de zekerheid dat gebreken worden hersteld tot 6 jaar na de oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar. Als je aannemer de garantie niet wil of kan nakomen kun je een Beroep op de Waarborg doen, een beroep op SWK dus. Is het Beroep terecht dan laat SWK je woning herstellen. Dit heet de gebrekenwaarborg.
• Energie Prestatie Garantie– als je investeert in isolatie of bijvoorbeeld zonnepanelen wil je zeker weten dat je het beloofde rendement haalt. Je sluit deze garantie af samen met je aannemer, die aangesloten moet zijn bij SWK.

TAXATEUR
Een taxateur taxeert de woning. Hij doet onderzoek naar divers aspecten om tot een waardeoordeel te komen. Hij zoekt naar vergelijkbaar materiaal om zijn waarde in het taxatierapport te onderbouwen. Er kunnen verschillende waardes worden gevraagd. Dat is afhankelijk van het doel van de taxatie.

TAXATIE
Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object en wordt gegeven door een taxateur. Een makelaar kan alleen een waardebepaling geven. Dit is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname. Er wordt dan vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving en de ervaring van de makelaar.

TAXATIERAPPORT
Rapport waarin de resultaten van de taxatie staan vermeld.

TAXATIETARIEF
Taxatie tarief is het bedrag dat de taxateur afspreekt met de opdrachtgever. Dit tarief kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals:
• Vergoeding taxateur
• Validatiekosten zoals NWWI
• Kadastrale recherche
• Opvragen externe informatie
• Overige kosten

TER HANDSTELLING
Een mondelinge deal is niet bindend, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ter handstelling heeft plaatsgevonden, ontstaan er pas rechten en plichten.

TOPHYPOTHEEK
Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis. Momenteel kan je alleen 100% van de woningwaarde financieren.

TRANSPORT
Met transport wordt bedoeld het passeren van de transportakte bij de notaris. Anders gezegd; Het juridisch overdragen van de woning van verkoper aan koper. Transporteren van de één naar de ander. Hetgeen in de koopovereenkomst is afgesproken wordt nu uitgevoerd.

TRANSPORTAKTE
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

UITSTEL FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Wanneer een deal wordt gesloten, kan dat zijn onder voorbehoud van financiering. De koper krijgt dan een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Krijgt de koper de lening niet voor elkaar, dan kan hij/zij de overeenkomst ontbinden. Koper dient dit onderbouwd aan te tonen. Ook kan het soms voorkomen dat er een uitstel van financieringsvoorbehoud wordt aangevraagd, dit hoeft niet altijd ‘paniek’ te betekenen, maar dit kan ook voorkomen door drukte bij banken, nog een extra check of dat alle officiële documenten nog niet binnen zijn.

VARIABELE RENTE
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

VERBORGEN GEBREKEN
U koopt een huis altijd in de staat waarin het op dat moment is. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als koper heeft u een onderzoeksplicht, dit kan zijn in de vorm van een bouwkundige keuring. De verkoper heeft een mededelingsplicht: hij moet het u vertellen als er gebreken aan de woning zijn waarmee hij bekend is. Soms blijken er toch verborgen gebreken te zijn die tijdens de verkoop van de woning wel aanwezig waren, maar waar de koper geen weet van had. In principe komen vanaf de eigendomsoverdracht eventuele verborgen gebreken voor rekening van de koper. Toch zijn er situaties waarin de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld:
• Bij een ernstig gebrek. Dit is een gebrek dat zo ernstig is dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat. Ook wel non-conformiteit genoemd.
• Bij een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft gemeld.
Als er zichtbare gebreken zijn, of gebreken die met een beetje onderzoek kunnen worden ontdekt, is de verkoper daarvoor achteraf niet aansprakelijk. Als koper is dit uw risico.
Gaat het om zeer ernstige gebreken die een normaal gebruik van de gekochte woning niet mogelijk maken? Dan komt het herstel van deze gebreken in principe voor rekening van de verkoper, áls de non-conformiteit bewezen kan worden. Daarbij maakt het niet uit of de verkoper op de hoogte was van de gebreken of niet. Bij een beroep op non-conformiteit zal in veel gevallen een deskundigenrapport noodzakelijk zijn waaruit de ernst van het gebrek blijkt.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Wanneer een deal voor een huis is gesloten krijgt deze woning de status “Verkocht onder voorbehoud”, Dit betekent dat de woning in principe verkocht is met uitzondering van de ontbindende voorwaarden. Dat zijn vaak de gebruikelijke voorwaarden zoals het voorbehoud financiering.

VERKOOPPLAN
Ook deze term heeft het antwoord al in zich. Een verkoopplan is een plan wat wordt gemaakt om een huis te verkopen. Meestal stelt de makelaar zo’n plan op maar je kunt het ook zelf doen.

VERKOOPWAARDE
Dit is het bedrag waarvoor een koper op een bepaald moment een woning koopt.

VERKOPERSMARKT
De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers.

VERSCHIL HOEKWONING EN EINDWONING
In de volksmond gebruiken we beide termen door elkaar maar de taxateur mag deze 2 begrippen niet door elkaar halen. Kort gezegd is een hoekwoning een woning waarbij er grond beschikbaar is naast de woning. Een eindwoning heeft dat niet. Bij een eindwoning kan er bijvoorbeeld wel een klein gangetje tussen 2 blokken huizen doorlopen.

VINEX
Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse Ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou kunnen plaatsvinden. Deze locaties aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw worden vaak Vinex-locaties of Vinex-wijken genoemd.

VOLMACHT
Met betrekking tot de volmacht voor aan- en/of verkoop van onroerend goed kan een koper of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers namens u de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is. Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekend. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen, want de notaris moet uw handtekening legaliseren. Dit kan ook in het buitenland bij een notaris indien u voor lange tijd in het buitenland verblijft.

VOORLOPIGE KOOPOVEREENKOMST
De koopovereenkomst, ook wel in de volksmond “voorlopig koopcontract” of “voorlopige koopovereenkomst” genoemd, is zoals velen denken niet voorlopig. Als verkoper ben je na het tekenen gebonden aan de overeenkomst. Als koper heb je nog drie dagen bedenktijd.
De term “voorlopig” wordt zo genoemd omdat er meestal nog ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan die nog niet zijn uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde financieringsvoorbehoud, maar ook andere voorbehouden kunnen in het contract staan.

VOORLOPIGE TERUGGAAF
De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen.

VRAAGPRIJS
Het woord zegt het al; Dat is de prijs die iemand voor iets vraagt! Bijvoorbeeld de vraagprijs van een huis. Deze prijs wordt vaak na gedegen onderzoek en op advies van de makelaar in overleg met de verkoper vastgesteld. Het is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het kan zelfs voorkomen dat een verkoper de vraagprijs verhoogt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer blijkt dat er enorm veel interesse is in een woning. Mag dat? Jazeker, een verkoper mag de prijs zowel verlagen als verhogen.

VRAGENLIJST
De vragenlijst is een informatielijst die door de verkopers wordt ingevuld. Laten we er van uit gaan dat dit naar waarheid wordt ingevuld. Deel A is ter informatie van de koper en vragenlijst B is ter informatie van de notaris. Het is ook een verplichte bijlage van de koopovereenkomst.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
De term vrij op naam wordt gebruikt bij de handel in vastgoed. Een verkoopprijs is “vrij op naam” als een aantal bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notaris-en makelaarskosten bij de prijs inbegrepen zitten.

VRIJE VESTIGING
Om dit huis te bewonen hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

WAARBORGSOM
Een bedrag dat gestort wordt door de koper (10% van de koopsom) bij de notaris als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

WAARDEPEILDATUM
De WOZ-waarde wordt periodiek opnieuw vastgesteld en geldt dan voor een bepaalde periode. Omdat een taxateur niet alle objecten op dezelfde dag kan taxeren, om de gerealiseerde verkoop- en huurprijzen te kunnen analyseren en om rechtsgelijkheid te creëren worden alle objecten naar dezelfde “waardepeildatum” getaxeerd.

WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN
Afgekort Wet WOZ is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.

WONINGBORG-CERTIFICAAT
Meer dan 1 miljoen woningen zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar, want de certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico’s bij het bouwen of verbouwen van een nieuwbouwwoning of transformatieproject zijn met een Woningborg-certificaat afgedekt. Bovendien is het certificaat vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en verplicht als u voor uw woning een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit.

WONINGRUIL
Woningruil kan de oplossing zijn voor een vastzittende woningmarkt, eigenlijk zijn het 2 verschillende transacties, verkoper 1 verkoopt z’n huis aan koper 2 en verkoper 2 verkoopt zijn huis aan koper 1.

WOONLASTEN
Woonlasten zijn de kosten die gemaakt worden om te kunnen wonen. Het gaat hierbij om alle lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektra. Ook verzekeringen en gemeentelijke lasten maken deel uit van de woonlasten. Eigenlijk alle lasten die met het wonen te maken hebben.

WOONOPPERVLAKTE
De oppervlakte van de woning. Tegenwoordig worden alle woning middels de NEN-2580 norm opgemeten.

WOONVERGUNNING
In een aantal gemeenten is – beneden een bepaalde koopprijs – een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.

WOZ WAARDE
Waardering Onroerende Zaken, de WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld en is de waarde van je huis. De WOZ waarde wordt gebruikt als basis voor diverse belastingen en heffingen. Let op dit is heel iets anders dan de marktwaarde van de woning.

ZOEKOPDRACHT
Als woningzoeker kun je een makelaar een zoekopdracht geven. De makelaar of de medewerkers gaan dan op zoek naar een geschikt huis. Daarvoor zal er eerst een zoekprofiel worden opgesteld. De makelaar moet natuurlijk weten welk huis hij moet zoeken. Vaak bestaat zo’n opdracht het 2 delen, namelijk; het zoeken en het helpen bij de aankoop. De makelaar functioneert naast het zoeken naar een geschikte woning ook als aankoop makelaar.

ZOEKPROFIEL
Als woningzoeker ken je misschien het begrip zoekprofiel wel. Dat is een profiel of wensenlijst van welk soort woning je zoekt.

 

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?